Obchodné podmienky

Naspäť14. 02. 2016

Platné od 14.02.2016

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia platnými zákonmi SR.

Objednávka

Tovar uverejnený na našich stránkach si môžete objednať on-line priamo na našom internetovom obchode, alebo formou e-mailu na adrese : info@handymade.sk. V prípade objednávania formou e-mailu je potrebné uviesť katalógové číslo výrobku, požadované množstvo a vašu presnú adresu s telefónnym číslom. Okrem toho špecifikujte aj želaný spôsob dopravy a platby.

V prípade nejasností nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu, alebo na telefónnom čísle 0950 333 113, na ktorom Vám radi odpovieme na vaše otázky.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru.

Povinnosti predávajúceho

Našim zákazníkom sa zaväzujeme dodať objednaný tovar v požadovanom množstve a v kúpnej cene, ktorá je platná v deň odoslania objednávky.

Všetok tovar, ktorý predávame na našom internetovom obchode vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.

Zároveň však nezodpovedáme za:

  • poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou;
  • oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou;
  • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenými kontaktnými údajmi;
  • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Povinnosti kupujúceho

Zákazník (kupujúci) sa odoslaním objednávky zaväzuje:

  • Objednaný tovar prevziať, skontrolovať jeho stav a v prípade akýchkoľvek závad nám tieto bezodkladne oznámiť.
  • Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

Ceny a platobné podmienky

Ceny uvedené na našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

Keďže sme platcami DPH, uvádzame pri tovare konečnú cenu s DPH. K cene tovaru bude pripočítané poštovné v zmysle ďalších ustanovení našich obchodných podmienok.

Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb.

Faktúra (daňový doklad) je zasielaná v papierovej forme. 

Všetky faktúry sú vám k dispozícii aj po prihlásení sa na našej stránke v sekcii Môj účet.

Zľavové kupóny

Spoločnosť Handymade s.r.o. môže svojim zákazníkom poskytnúť zľavové kupóny na nákup tovaru na stránke www.handymade.sk. Tieto kupóny majú formu percentuálnej zľavy alebo absolútnej hodnoty. 

Takto poskytnutá zľava sa nevzťahuje na náklady spojené s doručením tovaru (poštovné) a nie je možné ju kombinovať s inými zľavami (tovar v akcii, výpredaje, vernostné zľavy).

Dodacie podmienky

Po prijatí vašej objednávky vám príde potvrdzujúci email o tom, že objednávka bola prijatá. V prípaže, že tento email vám neprišiel, prosím skontrolujte zadanú emailovú adresu alebo nás kontaktujte.

Objednávky prijaté do 11:00 hodiny vybavíme ešte v ten istý pracovný deň. Objednávky s platbou na dobierku sú automaticky v ten istý deň odoslané, pri platbách prevdom na účet je na vašu emailovú adresu zaslaná faktúra na úhradu. Po prijatí potvrdenia o úhrade alebo po pripísaní peňažných prostriedkov na náš bankový účet je objednávka odoslaná najneskôr v nasledujúci pracovný deň.

Objednávky prijaté po tejto hodine budú spracované najneskôr v nasledujúci pracovný deň. Uvedené neplatí v prípade, že bola vopred ohlásená dovolenka alebo iný dôvod pre nevybavenie objednávok. V takomto prípade bude zároveň oznámený dátum, kedy budú objednávky vybavené.

V prípade, že Vami požadované množstvo a druh tovaru (uvedené v objednávke) nebude možné dodať v súlade s dodacími podmienkami, budeme Vás kontaktovať telefonicky alebo mailom s návrhom riešenia.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, opätovného doručenia tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom neobsahuje originál faktúry, faktúry zasielame elektronickou formou, nájdete si ju preto vo vašej mailovej schránke. Papierovú formu faktúry zasielame výlučne na požiadanie.

Všetky faktúry sú vám k dispozícii aj po prihlásení sa na našej stránke v sekcii Môj účet.

Poštovné Slovenská Republika

Objednávky odosielame prostredníctvom kuriérskej služby UPS.

Osobný odber tovaru je možný v našom predajnom sklade na adrese:

Handymade s.r.o.
Montážna 15
971 01 PRIEVIDZA

Výška poštovného pre malobchodné objednávky závisí od vami zvoleného spôsobu platby a taktiež od výšky objednávky:

Výška objednávky Spôsob dopravy Spôsob platby Výška poštovného
0 € - 70 € Kuriér UPS dobierka 3,88 €
prevodom na účet 3,20 €
nad 70 €  Kuriér UPS dobierka 0,66 €
prevodom na účet ZDARMA 

Kuriér UPS vám zásielky doručí na nasledujúci pracovný deň. Pred dodaním zásielky vás bude kuriér telefonicky kontaktovať a dostanete aj podacie číslo mailom s možnosťou sledovania vašej zásielky.

Poštovné Česká Republika

Cena poštovného do ČR závisí od hmotnosti zásielky. Pri objednávke je potrebné vybrať si jednu z možnosti dopravy, následne pri fakturácii bude finálna výška upravená na základe váhy.

Kuriér UPS  do 5 kg- 4,80 €

Kuriér UPS  nad 5 kg- 5,40 €

Pri objednávke nad 150 € poštovné zdarma.

Objednávky do ČR zasielame výlučne po uhradení faktúry vystavenej v českých

korunách CZK (nie na dobierku) na náš účet v českých korunách CZK bez poplatkov.

Storno objednávky

Kupujúci má právo bezdôvodne zrušiť svoju objednávku do 24 hodín e-mailom na adresu info@handymade.sk, pričom je povinný uviesť presné číslo objednávky.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní v zmysle §7 zákona č. 102/2014 Z.z.. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Kupujúci, alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je Kupujúci povinný informovať nás o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy je prílohou týchto Obchodných podmienok)). Formulár je potrebné zaslať e-mailom na adresu: info@handymade.sk alebo poštou na adresu: Handymade s.r.o., Montážna 15, 97101 Prievidza.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Tovar, ktorý je predmetom odstúpenia od zmluvy nesmie byť poškodený, používaný iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom Kupujúci odovzdá všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvya ak došlo k ich úplnému poskytnutiu. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr. Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu  spoločnosti bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Reklamácia tovaru

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Priložený doklad o predaji slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zaniká.

Práva a povinnosti kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka. Záruku je možné uplatniť na adrese internetového obchodu www.handymade.sk, pričom náklady spojené s doručením hradí kupujúci.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia alebo poveternostných podmienok.

K reklamovanému tovaru je potrebné priložiť písomnú reklamáciu vrátane popisu závady, návrhu na vybavenie reklamácie, kópiu dokladu o nákupe (faktúru), prípadne zápis o škode, ak k poškodeniu došlo počas prepravy.

Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 kalendárnych dní od jej písomného doručenia.

RSO

Vážení zákazníci, informujeme Vás, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na info@handymade.sk.

Zasielanie noviniek prostredníctvom e-mailu

Každý zaregistrovaný zákazník je automaticky prihlásený na odber noviniek prostredníctvom e-mailu. V prípade, že chcete zrušiť automatické zasielanie noviniek, uveďte to hneď pri registrácii, resp. nás o tom informujte e-mailom na adrese info@handymade.sk.

Vernostné zľavy

Priazeň našich zákazníkov si veľmi ceníme a každého nášho registrovaného zákazníka automaticky zapojíme do systému vernostných zliav. Nasledovný systém vernostných zliav je platný výlučne pre maloobchodných zákazníkov.

Ak nakumulovaná suma všetkých vašich objednávok uskutočnených na www.handymade.sk presiahne nasledovné limity, bude vám priznaná zodpovedajúca výška zľavy (ide o celkový naakumulovaný obrat, nevzťahuje sa na žiadne konkrétne obdobie).

200 € - 500 € ZĽAVA 3%

501 € - 800 € ZĽAVA 5%

801 € - viac € ZĽAVA 7%

Tzn. že od 03.02.2016 sa všetkým zaregistrovaným zákazníkom rátajú všetky nákupy na www.handymade.sk a z nich sa vyrátava výška vernostnej zľavy. Nie je už teda potrebné dosiahnuť určený obrat za jeden kalendárny rok.

Aktuálnu výšku VERNOSTNEJ ZĽAVY si môžete sledovať spo prihlásení na stránke www.handymade.sk v hornom riadku. V prípade nároku na pridelenie vernostnej zľavy, je potrebné kliknúť na tlačítko POŽIADAŤ O VERNOSTNÚ ZĽAVU po prihlásení sa na našej stránke, v sekcii Môj účet. (Pozor toto tlačítko je aktívne iba v prípade nároku na vyššiu zľavu aká je momentálne aktívna).

Ak dosiahnete hranicu na poskytnutie zľavy alebo presun na vyššiu zľavu, bude zľava automaticky uplatnená v jeho ďalšej objednávke.

Ak raz dosiahnete vernostnú zľavu, táto vám platí na všetky vaše ďalšie nákupy na www.handymade.sk a už o ňu neprídete.

UPOZORNENIE: Aby vám bola priznaná vernostná zľava pri vašom nákupe, je potrebné byť zaregistrovaný a prihlásiť sa pred každou objednávkou! Ak sa zákazník neprihlási pred zadaním objednávky do systému, zľava mu nebude priznaná.

Handymade s.r.o. si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny vo vernostnom programe.

 

Ochrana osobných údajov a ochrana spotrebiteľa

Kupujúci je povinný pri registrácii resp. objednávke uvádzať pravdivé údaje.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.handymade.sk sa zaväzuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými pri registrácii za účelom nákupu, nakladá v zmysle "Zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov".

Z vyššie uvedeného zákona nám vyplýva aj povinnosť neposkytnúť získané osobné údaje tretím stranám. Výnimkou je poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi za účelom doručenia zásielky.

Internetový obchod www.handymade.sk  spracúva osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska vrátane PSČ (prípade inej adresy určenej na dodanie tovaru), číslo telefónu a emailová adresa. V prípade ak je kupujúci právnickou osobou spracováva osobné údaje v rozsahu: obchodné meno, adresa sídla prípade prevádzky spoločnosti vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a emailová adresa.

Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas s obchodnými podmienkami a teda aj spracovním osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú uvedené vyššie a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa spracovávanie objednávok a zasielania informácií o nivých produktoch, akciách a zľavách.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – tzv. hackerom. V takomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravy alebo zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok.


 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY